جهت تماس و مشاوره:    02188337515

The innovative technique of non-surgical simple PDO’s thread lift for face and neck: A study performed on 521 patients without any pain or side effects.

دانلود مقاله

983,000 تومان

برای نمایش مقاله پس از خرید، این صفحه را رفرش کنید. در صورت خرید و باز نشدن دسترسی مقاله پس از یک روز، با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
هر گونه چاپ، نشر و کپی از مقالات، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد و تمامی امتیازات و حقوق این دو مقاله متعلق به دکتر شهره شمس میباشد.
Any printing, publishing and copying of the articles will be prosecuted and all privileges and rights of these two articles belong to Dr. Shahreh Shams.